Skip to main content

Utvikling

Publisert: | utvikling
Endret: 11. november 2023

Helgeseter som læringsarena er et mål og en praksis som følges i vårt daglige arbeid. Alle som arbeider, eller er i praksis på Helgeseter skal gis muligheten å få faglig og sosial utvikling. Om den enkelte skal lykkes avhenger av tilbudene, men også personlig motivasjon og vilje til å gripe muligheter. De viktigste satsingsområdene er skissert under.


Fagkompetanse

Interne kurs; disse kan være obligatoriske kurs ift brannvern, førstehjelp, kap 9 i Helse og omsorgstjenesteloven, epilepsi, og seksualitet. I tillegg er Helgeseters introduksjonskurs for nye medarbeidere en god mulighet til å bli kjent med vårt sosialterapeutiske perspektiv på arbeidet med beboerne.

Sosialterapeutiske fagdager; disse arrangeres over to dager annethvert år på Sundvolden Hotell. Tidsrommet er medio mai, og arrangør er Sosialterapeutisk Forbund (www.sosialterapi.no).

Mai-dagene; er Nordiske fagdager i helsepedagogikk og sosialterapi. Tidsrommet er knyttet opp mot Kr Himmelfartsdag (4 dagers konferanse onsdag – lørdag), og arrangeres annethvert år i Järna i Sverige. Arrangør er Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (www.nfls.nu) .

Konferenz (Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie); arrangerer årlige fagdager i Helsepedagogikk og sosialterapi (oktober) i Dornach i Sveits. Dette stevnet samles deltakere fra hele verden, og arrangørene har et veldig stort faglig og politisk nettverk i Europa. Arrangøren er den medisinske seksjonen i Goetheanum. www.khsdornach.org

VMH

Verdi-Mål-Handling; er en metode som benyttes på Helgeseter for å utvikle organisasjonsstrukturer, relasjoner, og miljø. Kort oppsummert omfatter det identifisering av hva som er verdifullt for den enkelte medarbeider og den enkelte gruppe, og deretter lage mål i fellesskap som forsøkes å nås gjennom konkretisering av oppgaver og tydeliggjøring av roller. Resultatet finnes i en lilla perm (HMS), og er ment å være et svar på de viktigste spørsmålene vi har om Helgeseter.  For at verdiene våre skal bli best mulig er det viktig at alle gis mulighet til å uttrykke sin stemme, og at det arbeides kontinuerlig med å utvikle Verdi-, Målsettings- og Handlings-grunnlaget i den enkelte gruppe. Resultatet vil være tilgjengelig på Helgeseters nettside i løpet av våren 2013 (www.helgeseter.org) .

Studiepraksis

Studenter fra RSH; Bachelorprogrammet i Antroposofisk Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, er et unikt studie og eneste i sitt slag i Europa. Helgeseter kan etter avtale gi støttet til medarbeidere som vil starte på studiet. Praksisperiodene vil delvis være på Helgeseter, og virksomheten har som mål å gi en god faglig oppfølging under studentenes praksistid hos oss.

Studenter fra Høyskolen i Bergen; gjelder i hovedsak vernepleierstudenter. Mange har hatt flotte praksisperioder på Helgeseter, og flere av dem har begynt å arbeide hos oss. Vi har et godt samarbeid med HIB, og opplever det som en viktig oppgave å presentere studentene for vårt alternative fagfellesskap.

Elever fra videregående skole; som regel er det to elever i praksis hvert år. Målet er at noen av elevene ønsker å inngå lærlingkontrakter med kommunen, med Helgeseter som arbeidssted i lærlingperioden.

Arbeidspraksis

Samarbeid med NAV; Helgeseter har en målsetning om å tilby 3-4 personer pr år arbeidspraksis gjennom NAV sine arbeidstreningsprogrammer. Erfaringene har stort sett vært gode.

Samarbeid med videregående skoler; elever med spesielle behov kan få delvis eller fulle perioder med arbeidspraksis på ett av våre verksteder eller i Ungdomsgruppen. For noen av disse vil det på sikt være aktuelt å arbeide fast på ett av verkstedene våre.