Helgeseter - en helsepedagogisk og sosialterapeutisk virksomhet

Arbeid i LysverkstedetVerkstedene på Helgeseter er et tilbud om en meningsfull arbeidsdag til mennesker med spesielle behov. Vi arbeider ut fra en forståelse av at vi alle er avhengige av hverandres innsats gjennom:

- en respekt for hverandre som mennesker

- et arbeid for å dekke hverandres behov

- et sosialt engasjement i fellesskapet.

Et mål i arbeidet er å gjøre helt - ikke delt. Helheten blir til et felles anliggende der den største verdien ligger i at alle kan være skapende utfra egne forutsetninger i et fellesskap. Tilhørigheten til et fellesskap er av stor betydning for selvbildet hos ethvert menneske. Dette er forestillingen om den "sosiale skulptur", som legaliserer kunsten og kreativiteten som nødvendige livsfaktorer, som kan fornye og berike alle områder av livskvalitet. Et arbeid med kunsten som metode.

Verkstedene har tre forskjellige funksjoner;

- en produserende

- en terapeutisk

- en sosial

Den produserende funksjon

Hovedmålet med verkstedene å skape produkter som virker berikende og utviklende på dem som fremstiller dem, men det er like viktig at det er produkter som omverdenen har behov for og setter pris på. Produksjonen bygger på tradisjonsrikt håndverk.

Å arbeide i samklang med naturen er avgjørende for kvalitetsbegrepet som defineres ut fra de økologiske sammenhenger, og vektlegger de naturlige og naturnære råvarer i all tilvirkning. Verkstedenes mål er å produsere og levere til kunder som har interesse av og bruk for varene. Gjennom arbeidet forvandler mennesket verden.                                                                                                                    

Den terapeutiske funksjon

Det primære er at verkstedet har en helhetskarakter. En starter med det ubearbeidede råmaterialet, og gjennom en tilrettelagt prosess ender man opp med en ferdigbehandlet vare. Det å arbeide fra helhet til del og tilbake til helhet igjen virker harmoniserende, spesielt for mennesker preget av stor ensidighet. Hvert verksted er preget av sin stemning, hver råvare har sin virkning på de menneskene som arbeider der. Denne kvaliteten gjøres tydelig og er bevissthetsdannende. Vevprosessen gir ro og rytme i motsetning til det konstant skiftende arbeidet på gården hvor en er avhengig av vær og årstid. Alle rytmer er av stor betydning i arbeidet. Slike allsidige arbeidskvaliteter virker utviklende på mennesker med spesielle behov. Med stor variasjon i arbeidstilbudene vil en øke mulighetene for å finne den best egnede arbeidsplassen for den enkelte til enhver tid. Terapeutiske tilbud musikk, språkforming, massasje m.m. kommer i tillegg.                    Et arbeid å strekke seg etter.                                            

Den sosiale funksjon

Arbeid er et viktig moment i menneskets selvutvikling. For den enkelte er det av vesentlig betydning å være integrert i en arbeidsprosess i samhandling med andre. En viktig funksjon i verkstedene er at en hele tiden øver samarbeid og pleier det sosiale fellesskapet. Styrke, samhold og forståelse for hverandre må hele tiden stå i sentrum. Felles for alle er at en setter av tid til å arbeide kunstnerisk med f.eks. musikk, sang, maling, eurytmi og språkforming i det omfang lyst og evner tillater det. All ensidighet utjevnes gjennom et kreativt arbeid av kunstnerisk karakter. Et arbeid i fellesskap med andre.                                                                                                     

Et helsepedagogisk og sosialterapeutisk hjem

Helgeseter er et helsepedagogisk og sosialterapeutisk hjem for mennesker med spesielle behov. Stedet ligger i naturskjønne omgivelser ved foten av Nattlandsfjellet.

Eiendommen var opprinnelig et gårdsbruk som ble kjøpt av Paul og Kate Rieber som også var initiativtakere til "Helgeseter helsepedagogiske barnehjem" som åpnet sine porter i 1954.

Pr i dag omfatter virksomheten beboere og medarbeidere. I tillegg gir virksomheten arbeid og fritidstilbud til andre mennesker med spesielle behov, bosatt i Fana kommune.
På Helgeseter bor det mennesker med mange forskjellige behov og sykdomsbilder, alt fra multihandikappede til mennesker med atferdsvansker. Virksomheten har derfor et "landsbypreg" der en i fellesskap prøver å skape en sosial og kulturell form som gjør det mulig å leve sammen i dette fellesskapet på en fruktbar måte.

Helsepedagogikk og sosialterapi tar utgangspunkt i antroposofien, en forskningsmetode og filosfi som Rudolf Steiner utarbeidet på begynnelsen av forrige århundre. Begge de nevnte retningene har som intensjon å frigjøre menneskets skjulte muligheter. En av de grunnleggende ideene er at en tar utgangspunkt i at "menneskets voksne jeg" alltid er friskt, men at kroppen og de organer som dette "jeg" virker gjennom kan være skadet slik at en hemming er tilstede.

Intensjonen bak helsepedagogisk og sosialterapeutisk arbeid er å skape et helhetlig miljø som omfatter bolig, arbeid og fritid. Trygghet og tillit til omgivelsene er av stor betydning for mennesker med spesielle behov. Derfor er målet å skape en "rytmisk orientert helhet" som kommer til uttrykk gjennom dagsrytme, helhetlig rytme i hverdagen samt årsrytme. Dette relateres også til kulturelle aktiviteter, og markering av årstidsfester og høytider. På Helgeseter prøver vi etter beste evne å legge forholdene til rette for et frodig, livskraftig fellesskap som bygger på trygghet og kulturorienterte livskvaliteter.

Målsetting for dagsvirksomheten utarbeidet i 1997 av Marta Eldøy.

  • Sist oppdatert
  • Treff: 43736
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.